top of page

DR N. SPOŁ. IZABELA PIETROWSKA

Posiadam umiejętności na przykład w zakresie:

- formułowania indywidualnej, wielostronnej diagnozy pedagogicznej (w tym: diagnozy dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii);

- planowania i prowadzenia terapii pedagogicznej;

- diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej;

- stosowania zmysłoplastyki podczas terapii integracji sensorycznej;

- diagnozowania i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy;

- stosowania Zestawu Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD CONNERS 3;

- przeprowadzania Diagnozy Możliwości Intelektualnych-2 DMI-2;

- prowadzenia terapii ręki;

- prowadzenia i projektowania zajęć TUS;

- prowadzenia arteterapii;

- prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć dla dzieci ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się w zakresie takich zaburzeń jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia oraz prowadzenia terapii z wykorzystaniem metod tradycyjnych i alternatywnych m.in. muzykoterapii, biblioterapii, bajkoterapii klinicznej;

- prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz;

- planowania, projektowania i realizowania działań specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych) zgodnych z potrzebami dziecka;

- oddziaływania psychoedukacyjnego na rodzinę dziecka i jego otoczenie;

- kompleksowej realizacji zadań wychowawczych oraz działań wspomagających edukację uczniów
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

- zdalnego nauczania za pomocą IT learningu;

- pracy z dziećmi potrzebującymi indywidualnej pomocy w korygowaniu i kompensowaniu zaburzeń i braków utrudniających uczenie się;

- rozwijania samodzielności dziecka, budzenia wiary we własne siły, potrzeby dążenia do sukcesu i osiągania celów;

- podejmowania czynności zawodowych o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym dla uczniów i wspierających dla rodziny dziecka w formie zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli;

- współtworzenia i realizacji programu wychowawczego szkoły, a także programów profilaktyki zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży;

- prowadzenia diagnozy i terapii niepowodzeń szkolnych, koordynacji działań podejmowanych na rzecz ucznia przez osoby i instytucje w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

 

MOŻESZ MNIE ZNALEŹĆ:

Link do Banku Terapeutów Polskiego Towarzystwa Dysleksji:

https://www.ptd.edu.pl/terapiawarszawa.html

Link do listy członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej - SI:

https://pstis.pl/12-czlonkowie-zwyczajni

Link do Bazy Wiedzy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULSf9dcc36b0d2a4cc780fb53c9a6a1a212/Profil%2Bosoby%2B%25E2%2580%2593%2BIzabela%2BPietrowska%2B%25E2%2580%2593%2BSzko%25C5%2582a%2BG%25C5%2582%25C3%25B3wna%2BGospodarstwa%2BWiejskiego%2Bw%2BWarszawie?r=publication&tab=publications&conversationPropagation=begin&sort=&lang=pl&pn=1

 

Linki do wybranych publikacji naukowych:

Pietrowska I. (2021). Współczesna diagnostyka i terapia dziecka z głęboką dysleksją rozwojową. W: J. Kata, K. Lisowska (red.) Rozwój człowieka we współczesnym świecie. Łódź-Kielce. (s. 113-128). Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph. Współautor: Boruc D.M.

https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Rozwoj_ebook-ktkhzeag.pdf

Pietrowska I. (2020). The characteristics of the functioning of people with Anorexia Nervosa in the context of social change. Rocznik Lubuski, 46 (2), 305-315. Współautor: Boruc D.M.

http://www.roczniklubuski.uz.zgora.pl/wydania/tom_46/RL_T46_2_Boruc_Pietrowska.pdf

 

Pietrowska I. (2020). Zadania rozwojowe człowieka na tle koncepcji Roberta Jamesa Havighursta. W: P. Forma, D. Rajda-Marek, (red.) Współczesne uwarunkowania rozwoju człowieka. Konteksty edukacyjne, społeczne, kulturowe. Łódź-Kielce. (s. 71-82). Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph.

https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Pedagogika_ebook-kgr34ke3.pdf

 

Pietrowska I. (2019). Drugie życie więzienia - organizacja, funkcjonowanie, specyfika.
W: J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część V - Społeczeństwo i rozwój. Poznań. (s. 7-13). Młodzi Naukowcy. Współautor: Boruc D.M.

http://www.mlodzinaukowcy.com/Sierpien-2019,2019.html

 

Pietrowska I. (2019). Efektywne wspieranie dziecka z zaburzenia integracji sensorycznej.
W: J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część VI. Poznań. (s. 91-96). Młodzi Naukowcy. Współautor: Boruc D.M.

http://www.mlodzinaukowcy.com/Sierpien-2019,2019.html

 

Pietrowska I. (2016). Analiza porównawcza praw uczniów i studentów z dysleksją
w Polsce i Wielkiej Brytanii. W: R. Kordonski, O. Struk, D. Kamilewicz-Rucińska,
Ł. Muszyński, J. Ruciński, K. Sygidus (red.), Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania. Tom 3. Lwów-Olsztyn. (s. 356-365). Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki.

https://www.academia.edu/36907326/Rozw%C3%B3j_spo%C5%82eczno%C5%9Bci_mi%C4%99dzynarodowej_przesz%C5%82o%C5%9B%C4%87_oraz_nowe_wyzwania_Tom_3_R._Kordonski_O._Struk_D._Kamilewicz-Ruci%C5%84ska_%C5%81._Muszy%C5%84ski_J._Ruci%C5%84ski_K._Sygidus_red._Lwowski_Uniwersytet_Narodowy_im._Iwana_Franki_Lw%C3%B3w-Olsztyn_2016_376_s

Pietrowska I. (2016). Funkcjonowanie w szkole wyższej studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1 (19), 143-152.

https://wnus.edu.pl/psw/pl/issue/517/article/14881/

 

Pietrowska I. (2015). Recenzja artykułu Johna R. Kirbyego, Roberta Silvestriego, Beth
H. Allingham, Rauna Parrili, Chantal B. La Fave: Strategie uczenia się i podejścia
do nauki studentów z dysleksją. Forum Oświatowe, 27(2), 249-251.

https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/379/275

 

Pietrowska I. (2014). Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Dyskalkulia - diagnoza, terapia i wsparcie edukacyjne. Gdańsk, 28-29 marca 2014. Szkoła Specjalna, 5, 375-378.
https://e-szkolaspecjalna.pl/resources/html/article/details?id=38187

 

Dalsze kształcenie, aktywny udział w przedsięwzięciach naukowych (wybrane pozycje):

06/2024 ISKRA - EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA SP. Z O. O. 
Certyfikat o ukończeniu kursu doskonalącego pt. "Trener dziecka z zaburzoną koncentracją i uwagą". Uzyskano tytuł trenera potwierdzający nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć dla dzieci.

03/2024 Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
Uzyskanie uprawnień do posługiwania się w praktyce diagnostycznej "Baterią metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich – Bateria 5/6R"

 

09/2023 Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Certyfikat o ukończeniu szkolenia certyfikującego uprawniającego do nabywania i stosowania metody z kategorii B2 - „Diagnoza Możliwości Intelektualnych-2 DMI-2”

07/2023 Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Certyfikat o ukończeniu szkolenia certyfikującego uprawniającego do nabywania i stosowania metody z kategorii B2 - "Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD CONNERS 3"
 

06/2023 Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Stosowanie i interpretacja testów DMI-2M i DMI-2S"

06/2023 EMPIS, Sensum Mobile

Certyfikat o ukończeniu szkolenia uprawniającego do używania Komputerowego Asystenta Terapii Integracji Sensorycznej i potwierdzającego dysponowanie kwalifikacjami do diagnozowania i programowania terapii zaburzeń integracji sensorycznej dzieci w wieku od I2 m.ż. do 4 lat z wykorzystaniem systemu KATIS.

06/2023 Polskie Towarzystwo Dysleksji

Certyfikat o ukończeniu kursu certyfikującego Polskiego Towarzystwa Dysleksji „Koordynator ds. Modelowego systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)”

06/2023 Polskie Towarzystwo Dysleksji

Zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego „Warsztat pracy profesjonalisty - koordynatora modelowego systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)”

05/2023 - 06/2023 Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH

Certyfikat o ukończeniu szkolenia „Dokumentacja pracy nauczyciela”

05/2023 - 06/2023 Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH
Certyfikat o ukończeniu szkolenia „Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole”

05/2023 - 06/2023 Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH
Certyfikat o ukończeniu szkolenia „Narzędzia i procedury ewaluacji wewnętrznej w szkole i placówce oświatowej”

 

05/2023 Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3”

05/2023 Polskie Towarzystwo Dysleksji

Zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego „Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku przedszkolnym (przygotowujących się do szkoły)”

 

04/2023 Polskie Towarzystwo Dysleksji

Zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego "Podstawy rozpoznawania i różnicowania zaburzeń w uczeniu się. Terapia uczniów starszych ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się – dysleksją rozwojową (kl. 4-8 Szkoły Podstawowej)"

 

03/2023 Polskie Towarzystwo Dysleksji

Zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego "Specyficzne zaburzenia w uczeniu się (dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) - podstawy teoretyczne"

03/2023 Polskie Towarzystwo Dysleksji

Zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego "Diagnoza pedagogiczna specyficznych zaburzeń w uczeniu się i diagnoza nauczycielska"

03/2023 Polskie Towarzystwo Dysleksji

Zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego "Diagnoza i terapia uczniów starszych z dyskalkulią w szkole ponadpodstawowej"

07/2022 Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

Certyfikat nadania uprawnień certyfikowanego diagnosty w zakresie Baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej

02/2022 Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, TOROWANIE – Gabinet Fizjoterapii Dziecięcej

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia III stopnia „Rozwój Ruchowy Małego Dziecka. Prawidłowości – Zaburzenia – Terapia.”

01/2022 APD-Medical

Certyfikat ukończenia szkolenia „Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy®” i nadania uprawnień Providera metody Neuroflow ATS®

04 - 06/2021 Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch

Udział w projekcie badawczym pt. Rozwój człowieka we współczesnym świecie. Celem projektu było realizowanie badań ilościowych i jakościowych związanych z rozwojem człowieka we współczesnym świecie. 

03/2021 Fundacja Pomoc Autyzm

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Czy to autyzm?”.

 

 03/2021 Fundacja Pomoc Autyzm

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Pierwsze kroki po diagnozie”.

 

03/2021 Fundacja Pomoc Autyzm

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Wybór terapii oraz ścieżki edukacji - dziecko w wieku przedszkolnym”.

 

03/2021 Fundacja Pomoc Autyzm

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Wybór terapii oraz ścieżki edukacji - dziecko w wieku szkolnym”.

 

03/2021 Fundacja Badań Społecznych

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Bajkoterapia przeciwko koronawirusowi - szkolenie dla nauczycieli”.

09/2020 XXIV Festiwal Nauki, Instytut Nauk Społecznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Przeprowadzenie warsztatów dla dorosłych pt. „Wiem jak pomóc mojemu dziecku z dysleksją!” podczas XXIV Festiwalu Nauki. 

 

02 - 07/2020 Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch

Udział w projekcie badawczym pt. Współczesne uwarunkowania rozwoju człowieka. Konteksty edukacyjne, społeczne i kulturowe. Celem projektu było realizowanie badań ilościowych i jakościowych związanych z rozwojem człowieka w wymiarze edukacyjnym, społecznym i kulturowym.

 

05/2020 - 06/2020 Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH

Ukończenie szkolenia „Terapia ręki”.

 

03/2020 - 05/2020 Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH

Ukończenie szkolenia „Mindfulness czyli trening uważności dla ucznia i nauczyciela”.

 

05/2020 - 06/2020 Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH

Ukończenie szkolenia „Organizacja uczenia się z wykorzystaniem tutoringu nauczycielskiego”.

 

03/2020 - 05/2020 Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH

Ukończenie szkolenia „Nie straszny lęk i stres. Jak pomóc dzieciom i młodzieży radzić sobie z emocjami, lękiem i stresem?”.

 

03/2020 - 05/2020 Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH

Ukończenie szkolenia „Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę”.

 

03/2020 Opracowanie wskazówek dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (publikacja wskazówek na niniejszej stronie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/studenci-niepelnosprawni/).

 

04/2020 Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of International Relations

Wystąpienie pt. „Dilemmas and perspectives for international cooperation in the context of the activity of higher education institutions” podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dilemmas and perspectives in international relations”. 

 

04/2020 Konferencje Naukowe, Kraków

Wystąpienie pt. „Nauczanie zdalne jako wyzwanie dla pedagoga” podczas Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej „Omnibus cz. II”.

 

01/2020 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Aktywny udział i wsparcie organizacji stoiska Wydziału Socjologii i Pedagogiki SGGW podczas „DNI OTWARTYCH SGGW 2020”.

 

01/2020 - 03/2020 Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH

Ukończenie szkolenia „Dyskalkulia - diagnoza i terapia”.

 

02/2020 Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych

Ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia nadającego uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Baterią metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat oraz u osób powyżej 16 roku życia.

 

02/2020 Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych

Ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia nadającego uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Baterią metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat i w wieku 13-16 lat.

 

09/2019 - 12/2019 Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH

Ukończenie szkolenia „Terapia przez zabawę”.

 

09/2019 Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD - jedną z przyczyn trudności w uczeniu się i komunikacji”.

 

07/2019 - 08/2019 Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH

Certyfikat o ukończeniu szkolenia „Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej”.

 

07/2019 Fundacja Pomoc Autyzm

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Trening Umiejętności społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” i zdania egzaminu oraz uzyskania uprawnień do prowadzenia i projektowania zajęć TUS

 

06/2019 Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of International Relations

Wystąpienie pt. „Child with dyslexia in virtual reality” podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Virtual Reality of Modern World: Possibilities and Threats”.

 

06/2019 Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

Aktywne uczestnictwo w Rodzinnym Spotkaniu z Integracją Sensoryczną, w charakterze eksperta z zakresu metody integracji sensorycznej, wspierającego inicjatywę Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

 

05/2019 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Główna organizatorka „Kącika Malucha” podczas DNI SGGW.

 

04/2019 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wystąpienie pt. „Głęboka dysleksja rozwojowa jako sytuacja trudna dla dziecka i jego rodziny - studium przypadku” podczas Konferencji Naukowej „Dziecko i rodzina w sytuacjach trudnych. Współczesne dylematy i wyzwania.”.

 

04/2019 Wydawnictwo: Młodzi Naukowcy

Wystąpienie pt. „Studium przypadku dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej” podczas IX Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej „Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój”.

Wystąpienie pt. „Drugie życie więzienia – kiedy kraty wyznaczają granice wolności” podczas IX Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej „Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania

i Rozwój”.

 

03/2019 - 06/2019 Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH

Ukończenie szkolenia „Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga”.

 

03/2019 - 06/2019 Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH

Ukończenie szkolenia „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne korzystanie z zasobów sieci.”.

 

02/2019 Centrum Szkoleń Psychologiczno-Pedagogicznych SUPERWIZJA

Ukończenie szkolenia „Bajkoterapia kliniczna”.

 

09/2018 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Opracowanie narzędzi badań specjalistycznych dotyczących zakwalifikowania pomocy edukacyjno-terapeutycznej jako pomocy wspomagającej (wspierającej) rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.

 

11/2018 Polskie Towarzystwo Dysleksji, Uniwersytet Gdański

Uczestnictwo w Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej „W poszukiwaniu sposobów efektywnego uczenia się”

 

05/2018 Wydawnictwo: Młodzi Naukowcy

Wystąpienie pt. „Nauczyciel akademicki a student w szkole wyższej – studium porównawcze” podczas VII Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej „Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania

i Rozwój”.

Wystąpienie na sesji posterowej pt. „Oczekiwania studentów wobec nauczycieli akademickich” podczas VII Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej „Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój”.

 

10/2017 Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział w Niepołomicach

Uczestnictwo w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Zdolności, dysleksja i podwójna wyjątkowość u dzieci i młodzieży. Wyzwania dla diagnozy i terapii”.

 

10/2017 Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział w Niepołomicach

Uczestnictwo w warsztatach „Ortograficzna podróż do Krainy 7 inteligencji”.

 

10/2017 Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział w Niepołomicach

Uczestnictwo w warsztatach „Liczyć inaczej. Widzieć inaczej. Od zdolności matematycznych po dyskalkulię”.

 

03/2017 Forum, Wydawnictwo Profesjonalizm

Uczestnictwo w II Ogólnopolskim Kongresie Terapeutów Integracji Sensorycznej „Diagnoza i metody terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego”.

 

02/2017 Centrum Szkoleń Cognitus

Ukończenie szkolenia „Neurodydaktyka - nauczenie przyjazne mózgowi”.

 

02/2017 Centrum Szkoleń Cognitus

Ukończenie szkolenia „Zmysłoplastyka w integracji sensorycznej”.

 

02/2017 Centrum Szkoleń Cognitus

Ukończenie szkolenia „Zabawy z chustą i tunelem animacyjnym”.

 

02/2017 Centrum Szkoleń Cognitus

Uczestnictwo w III Ogólnopolskiej Konferencji „Edukacja z Pasją”.

 

09/2016 Uniwersytet Gdański, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim

Uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dysleksja – co nowego w teorii i praktyce?”

 

09/2016 Uniwersytet Szczeciński, Komitet Naukowy PAN

Wystąpienie pt. „Uwarunkowania kształcenia akademickiego studentów ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się” podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komu potrzebna jest szkoła wyższa? Indywidualność – lokalność – bolonizacja - europeizacja”.

 

05/2016 Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Uczestnictwo w Konferencji Naukowej „Tożsamość pedagogiki. Towarzyskość – etyczność - wspólnota”

 

04/2016 Nauczycielski Ośrodek Edukacyjny, Polskie Towarzystwo Dysleksji, OPERON, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Uczestnictwo w konferencji dla nauczycieli „Najważniejsze, by wspierać. Dysleksja i dyskalkulia – metody i narzędzia pracy z uczniem”

 

04/2016 Fundacja OIC, Wydawnictwo: Młodzi Naukowcy w Poznaniu

Wystąpienie na sesji posterowej pt. „Zasoby prozdrowotne studentów z dysleksją” podczas III Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej „Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój”.

 

09/2015 Uniwersytet Gdański

Uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji „Dysleksja jako zaburzenie neurorozwojowe. Przyczyny - skutku - pomoc”

 

06 - 07/2015 Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

Certyfikat uczestnictwa w dwustopniowym szkoleniu i zdania egzaminu oraz uzyskania uprawnień terapeuty integracji sensorycznej. Dysponowanie kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

 

06/2015 Fundacja Dzieci Niczyje

Uczestnictwo w VIII Ogólnopolskiej Konferencji „Ostrożnie-dziecko! Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci”.

 

05/2015 Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Uczestnictwo w Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kreatywność w integracji - 20 lat inicjatywy OSPAR w APS”

 

05/2015 Uniwersytet Gdański, Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Wystąpienie na sesji posterowej pt. „Poziom zasobów wewnętrznych i zewnętrznych osób dorosłych ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się jako predyktor zdrowia” podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Zdrowia „Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia - mit czy rzeczywistość?”.

 

04/2015 Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

Ukończenie szkolenia „Dysleksja a nauczanie języków obcych”.

 

03/2015 Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Certyfikat uczestnictwa i zaangażowania w organizację IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów „Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych. Warsztat młodego badacza”.

 

02/2015 Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „Edukacja” w Warszawie

Ukończenie szkolenia „Terapia ręki”.

 

02/2015 Nauczycielski Ośrodek Edukacyjny, Operon

Uczestnictwo w konferencji inaugurującej największą kampanię edukacyjną „Ja czytam, Dyskusyjne Kluby Edukacyjne”.

 

02/2015 Centrum Doskonalenia STIMULUS

Ukończenie kursu I stopnia „Metoda Dobrego Startu prof. Marta Bogdanowicz”.

 

05/2014 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  w Warszawie

Uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Pedagogiki Specjalnej „OSOBA - pozytywne implikacje w teorii, badaniach i praktyce”

 

04/2014 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Fundacja - Polska Rada Montessori,

Polski Instytut Montessori

Uczestnictwo w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Montessori „Inspiracje”

 

03/2014 Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Promathematica

Uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji pt. „Dyskalkulia - diagnoza, terapia i wsparcie edukacyjne”

 

03/2014 Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Certyfikat potwierdzający pozytywny wynik egzaminu z podstaw psychometrii dla osób nie będących psychologami. Kwalifikacje uprawniające do nabywania i stosowania testów z kategorii B1.

 

01/2014 Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Certyfikat aktywnego udziału i wsparcia organizacji III Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów „Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych. Warsztat młodego badacza”.

 

11/2013 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Uczestnictwo w warsztacie „Kompleksowy model pracy z dzieckiem z ADHD w ramach programu Ułatwiamy Życie z Nadpobudliwością”.

 

11/2013 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Uczestnictwo w warsztacie „Praca z dzieckiem Indygo - nowe spojrzenie na zagadnienie ADHD”.

 

11/2013 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Uczestnictwo w warsztacie „Możliwość terapii ADHD z wykorzystaniem EEG - biofeedback”.

 

11/2013 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Uczestnictwo w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Terapia i Diagnoza ADHD.

 

10/2013 Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia I-go stopnia w zakresie terapii Integracji Sensorycznej.

 

07/2010 Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach

Ukończenie szkolenia zdalnego nauczania e.teach-it.net.

 

03 - 04/2009 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Cogito”

Ukończenie kursu dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

bottom of page