top of page
Pacjentka

MISJA

 

Misją placówki jest udzielanie wielowymiarowej, kompleksowej pomocy dzieciom, ich rodzicom oraz osobom dorosłym. Pomoc ta polega przede wszystkim na wykonywaniu rzetelnej diagnozy i prowadzeniu zindywidualizowanych terapii. Naszym priorytetem jest dokonywanie diagnostyki przy użyciu aktualnie rekomendowanych narzędzi i technik. Wychodzimy z założenia, że wyłącznie odpowiednia, szczegółowa, pogłębiona i wieloaspektowa diagnoza jest w stanie dokładnie ocenić mocne strony i trudności w badanym zakresie. Poznanie przyczyn trudności gwarantuje dobranie odpowiednich metod ich niwelowania. Natomiast rozwijanie mocnych stron umożliwia kompensację. Kładziemy nacisk na regularną i indywidualnie dopasowaną pracę terapeutyczną. Bierzemy pod uwagę oczekiwania dzieci, ich rodziców i osób dorosłych, przy uwzględnieniu wymogów i realiów XXI wieku. Podczas terapii korzystamy z nowoczesnych pomocy edukacyjnych, programów i nowości technologicznych. Równocześnie podkreślamy znaczenie wykonywania ćwiczeń w warunkach domowych. W zależności od potrzeb możemy zalecić także dostosowania, które powinny być realizowane w szkole/placówce. Do każdej osoby podchodzimy w sposób szczególny, starając się zorganizować wielotorowe wsparcie. Wiele usług możemy, w uzasadnionych przypadkach, prowadzić w FORMIE ZDALNEJ. Dodatkowo umożliwiamy optymalizację kosztów proponując ZINTEGROWANE TERAPIE. W ten sposób staramy się pomóc w jak najkrótszym czasie, przy najkorzystniejszym poziomie ponoszonych przez Państwa kosztów. Nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści, którzy z olbrzymią pasją i wielkim zaangażowaniem oraz zgodnie z misją placówki niosą pomoc dzieciom, ich rodzicom i osobom dorosłym. Równocześnie misją placówki jest dalsze rzetelne, nowoczesne kształcenie profesjonalistów (nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i innych specjalistów) i rodziców w celu niesienia efektywnej pomocy dzieciom. Serdecznie zapraszamy do podjęcia owocnej współpracy!  

ZESPÓŁ

Izabela Pietrowska.JPG
Kotwica 1

DR N. SPOŁ. IZABELA PIETROWSKA
Jestem doświadczoną terapeutką pedagogiczną, terapeutką integracji sensorycznej, terapeutką ręki, trenerką TUS, arteterapeutką, biblioterapeutką i providerką metody Neuroflow ATS. Uzyskałam stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie Pedagogika. We wcześniejszych latach ukończyłam studia na kierunku „Pedagogika” na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie między innymi w ramach specjalności „Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną”. W późniejszym okresie, będąc już pracownikiem badawczo-dydaktycznym, pełniłam funkcję kierownika tej specjalności. Z zamiłowania przekazuję swoją wiedzę i doświadczenie również na zajęciach dydaktycznych dla studentów kierunku pedagogika. Równocześnie ukończyłam szereg szkoleń i warsztatów uzyskując tym samym bogaty wachlarz uprawnień i nabywając kompetencje do wieloaspektowej diagnostyki i prowadzenia efektywnych, zintegrowanych terapii. W ślad za rozwijaniem kompetencji odnośnie efektywnego wspierania dzieci ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się i zaburzeniami integracji sensorycznej oraz ich rodziców podąża moja praca naukowa. Jestem autorką publikacji naukowych z zakresu pedagogiki. Na przestrzeni lat miałam przyjemność prowadzić szereg szkoleń i warsztatów (na przykład na zlecenia: Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Centrum Szkoleń Psychologiczno-Pedagogicznych Superwizja, Centrum Terapii Harmonia Zmysłów, Ale Warsztaty!) dla Rad Pedagogicznych, innych profesjonalistów i rodziców między innymi na temat odpowiedniego organizowania pomocy uczniom z dysleksją w szkole oraz udzielania skutecznego wsparcia dzieciom z dysleksją w domu. Brałam również aktywny udział w różnych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Moje wystąpienia poruszały przede wszystkim problematykę dysleksji. Ponadto jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

MGR AGATA PYŚK

Jestem terapeutką pedagogiczną, terapeutką integracji sensorycznej i trenerką TUS. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku „Pedagogika” na specjalności „Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka” na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Następnie ukończyłam tam również studia magisterskie w ramach specjalności „Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną”. W efekcie uzyskałam szereg kwalifikacji między innymi do diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży z dysleksją, dysortografią, dysgrafią i dyskalkulią. Zdobywałam doświadczenie w różnych placówkach edukacyjnych. Prowadziłam także ćwiczenia ze studentami pedagogiki w ramach specjalności "Terapia pedagogiczna z elementami Integracji sensorycznej".  Dodatkowo jestem terapeutką pedagogiczną prowadzącą zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole podstawowej. W swojej pracy skupiam się na wsłuchiwanie się w potrzeby dzieci i młodzieży, aby zapewnić im efektywne wsparcie. Dbam również o rozwijanie swoich kompetencji i poszerzanie uprawnień. Ukończyłam szkolenie uprawniające mnie do prowadzenia i projektowania zajęć „Trening Umiejętności Społecznych” (TUS), które zostało zorganizowane przez Fundację Pomoc Autyzm. Równocześnie posiadam kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

image_6483441_edited.jpg
Kotwica 2 AGATA

DR N. SPOŁ. ILONA GOŁĘBIEWSKA 

Jestem pedagogiem, socjologiem, terapeutą pedagogicznym i doradcą zawodowym. Posiadam doktorat z nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Równolegle ukończyłam studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku „Socjologia” (m. in. w ramach specjalności „Komunikowanie społeczne i doradztwo”) oraz na kierunku „Pedagogika” (w ramach specjalności „Doradztwo i terapia psychologiczno-pedagogiczna” oraz specjalności „Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną”). Podczas studiów byłam stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz laureatką konkursów „Studenci Nobel” i „Primus Inter Pares”. Obecnie jestem słuchaczką studiów podyplomowych „Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci” oraz „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Posiadam kilkuletnie doświadczenie akademickie, pracowałam na uczelniach wyższych jako wykładowca, adiunkt. Jestem autorką ponad 60 publikacji naukowych i popularnonaukowych. W sferze moich zainteresowań jest zarówno diagnoza i terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe, wychowanie artystyczne, edukacja osób dorosłych i seniorów, jak i rozwój osobisty czy coaching. Brałam udział w licznych konferencjach naukowych oraz projektach o charakterze doradczym, badawczym i edukacyjnym w Polsce i za granicą (m.in.: „Lata 1944/1945 w Warszawie – w zbiorowej pamięci Polaków i Rosjan. Trudne wspólnoty pamiętania i kłopotliwe miejsca pamięci”, „Collective memory as a means for socialization and identification: Russia and Poland”, „Rzeczywistość Rynku Pracy w Warszawie”). Swoje doświadczenie zawodowe nazywam pracą „od przedszkola do seniora”, ponieważ pracuję ze wszystkimi grupami wiekowymi. Prywatnie jestem fanką literatury, podróży i teatru. Napisałam niemal dwadzieścia powieści obyczajowych. Planuję założenie własnej fundacji. 

Kotwica 4 Anna Bukowsk
Anna Bukowska, nowe zdjęcie_edited.jpg

MGR ANNA BUKOWSKA

Jestem terapeutką pedagogiczną oraz pedagogiem pracującym z najmłodszymi. Ukończyłam studia licencjackie na Wydziale Nauk Społecznych, na kierunku “Pedagogika” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach specjalności “Terapia pedagogiczna i wspomaganiem rozwoju dziecka”. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, kontynuowałam naukę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na studiach magisterskich, w ramach specjalności “Pedagogika Szkolna”, które ukończyłam z wyróżnieniem. W toku swojej nauki zdobyłam wiedzę oraz szereg kwalifikacji niezbędnych do realizowania terapii pedagogicznej skierowanej do dzieci i młodzieży z dysleksją, dysortografią, dysgrafią i dyskalkulią. Zdobyłam niezwykle cenne doświadczenie w adekwatnym wspieraniu dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się m.in. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, Świetlicy Socjoterapeutycznej - Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego oraz przedszkolu anglojęzycznym. Obecnie pracuję jako pedagog w szkole podstawowej, dbając o prawidłowy rozwój podopiecznych w ich niezwykle istotnym etapie edukacji. Jestem osobą posiadającą silną motywację do stałego rozwoju, podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zdobywania nowych, praktycznych umiejętności i doświadczeń. Wierzę, że zdobywana wiedza i umiejętności pomagają mi lepiej rozumieć i zauważać potrzeby dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i służyć im efektywnym wsparciem. 

 

IMG_2760_edited.jpg

MGR YULIIA SKRYPKA

Jestem terapeutą pedagogicznym, pedagogiem szkolnym. Ukończyłam studia I stopnia na kierunku „Pedagogika" na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach specjalności „Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka". Uzyskałam tam szereg kwalifikacji między innymi do diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży z dysleksją, dysortografią, dysgrafią i dyskalkulią. Następnie ukończyłam tam również studia II stopnia w ramach specjalności „Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną", po których nabyłam kwalifikacje pedagoga szkolnego. Obecnie kształcę się na studiach magisterskich na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" w Collegium Humanum Szkole Głównej Menadżerskiej w Warszawie. Ukończyłam szkolenie „Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno-terapeutyczne" – I i II stopień. Zdobywałam doświadczenie w różnych placówkach edukacyjnych (na przykład w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu integracyjnym oraz punkcie terapeutycznym). Dodatkowo prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z autyzmem atypowym. Aktualnie pracuję w niepublicznym przedszkolu w Markach jako nauczyciel w grupie 5-latków.

MGR ILONA GEMZA 

Jestem pedagogiem oraz terapeutą integracji sensorycznej. Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku "Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna" na Europejskiej Uczelni w Warszawie. Studia te pozwoliły mi uzyskać wiedzę pedagogiczną potrzebną w codziennej praktyce edukacyjnej w przedszkolu i szkole. Posiadam wiedze teoretyczna z różnych dyscyplin powiązanych z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną niezbędną  do rozwiązywania problemów wychowawczych, pomocy rodzicom w wychowaniu dzieci oraz tworzeniu sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwojowi dziecka. W terapii stawiam na zaangażowanie oraz na jak najlepsze zrozumienie problemów i potrzeb dziecka. Zależy mi, aby dzieci czuły się zrozumiane i bezpieczne. Codzienna praca z wychowankami daje mi wiele satysfakcji co motywuje mnie do poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w kolejnych kursach oraz szkoleniach.

 

 

bottom of page