top of page

DIAGNOZA I TERAPIA

 

Diagnoza, terapia i konsultacje pedagogiczne

Konsultacja pedagogiczna

Czas trwania: 50 minut

Cena: 170 PLN

Jest to konsultacja terapeuty pedagogicznego z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka (w zależności od potrzeb może uczestniczyć w niej dziecko). Jej celem jest udzielenie rodzicowi/opiekunowi prawnemu odpowiedzi na jego pytania. Podczas niej możemy ustalić wspólny plan wsparcia dziecka w domu, dobrać optymalny plan terapii, przygotować wskazówki do pracy z dzieckiem, przeanalizować przestrzeń dziecka w domu do nauki i rozplanować przestrzeń wspomagającą uczenie się. Na życzenie rodzica terapeuta może także dokonać analizy i interpretacji dokumentacji dziecka (na przykład opinii psychologiczno-pedagogicznej z poradni psychologiczno-pedagogicznej) oraz zasugerować metody wsparcia ucznia w szkole.

 

Diagnoza pedagogiczna

np. w kierunku dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii

Czas trwania: od 50 do 210 minut (+ sporządzenie opinii ok. 2-4 godz. + omówienie wyników z rodzicami do 50 minut)

Cena: 500 PLN (cena obejmuje: przeprowadzenie diagnozy, przygotowanie w ciągu zaledwie 10 dni roboczych - w formie pisemnej - szczegółowej opinii wraz z ewentualnymi zaleceniami dla nauczycieli i odnośnie pracy w domu, omówienie wyników diagnozy, możliwość późniejszej konsultacji telefonicznej)

U doktor nauk społecznych w dyscyplinie Pedagogika koszt diagnozy wynosi 600 zł.

Przygotowanie w ciągu 1-2 dni roboczych - w formie pisemnej - szczegółowej opinii wraz z ewentualnymi zaleceniami dla nauczycieli i odnośnie pracy w domu jest dodatkowo płatne 200 zł (należy to zgłosić przy zapisie na diagnozę).

Dodatkowo do diagnozy pedagogicznej można dobrać za dopłatą skorzystanie z:

- kwestionariusza Conners 3® (wersji dla rodzica), który służy do diagnozy ryzyka ADHD i zaburzeń współwystępujących (cena: 200 PLN),

- testu DMI-2M lub DMI-2S służącego do diagnozy możliwości intelektualnych dzieci na podstawie sprawności operacji konkretnych (cena: 100 PLN).

Fundamentem odpowiedniego wspierania dziecka jest rzetelnie przeprowadzona diagnoza. Diagnoza pedagogiczna składa się z dwóch lub trzech spotkań. W badaniu wykorzystuje się odpowiednio dobrane i aktualnie rekomendowane techniki oraz narzędzia. W zależności od potrzeb można dokonać oceny gotowości szkolnej, rozwoju psychomotorycznego lub diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych (diagnozować w kierunku dysleksji, dysortografii, dysgrafii) lub diagnozy rozwoju kompetencji matematycznych, gotowości matematycznej, ryzyka dyskalkulii, dyskalkulii. Możemy sprawdzić czy u dziecka występują trudności w czytania, pisaniu lub w matematyce. Podczas pierwszego spotkania lub pierwszych dwóch spotkań przeprowadza się diagnozę z dzieckiem. Równocześnie w trakcie pierwszego spotkania rodzic/opiekun prawny dziecka udziela wywiadu oraz wypełnia odpowiednio dobrane kwestionariusze. Dodatkowo powinien dostarczyć do wglądu dokumentację dziecka (wyniki badań u audiologa, wyniki badań u okulisty, wyniki poprzedniej diagnozy pedagogicznej, wcześniejszą opinię psychologiczno-pedagogiczną, opinię o dziecku ze szkoły, zeszyty szkolne dziecka, wyniki diagnozy integracji sensorycznej, wyniki badań neurologicznych czy psychiatrycznych itp.), jeśli taką posiada. Analiza dokumentów dziecka jest ważnym elementem diagnozy. Na ostatnim spotkaniu wydaje się opinię pedagogiczną w formie papierowej oraz przeprowadza się omówienie diagnozy pedagogicznej wraz z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. Diagnoza pedagogiczna na przykład w sytuacji stwierdzenia występowania specyficznych zaburzeń w uczeniu się będzie zawierała konkretne wskazówki do pracy z dzieckiem w domu oraz w szkole. Może także zawierać zalecenia do diagnozy i terapii. Dla nas liczy się wielowymiarowe wsparcie dziecka oraz jego rodziców/opiekunów prawnych. Bardzo często w przypadku występowania specyficznych zaburzeń w uczeniu się mamy do czynienia także z zaburzeniami współwystępującymi. W ramach udzielania kompleksowej pomocy przeprowadzamy równocześnie badania przesiewowe w kierunku zaburzeń integracji sensorycznej oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego. Istnieje możliwość przeprowadzenia diagnozy również u studentów i osób dorosłych. Pragniemy zwrócić uwagę, że podano typowy czas przeprowadzania diagnozy. Czas przeprowadzania diagnozy pedagogicznej może się wydłużyć lub skrócić, ale zawsze trwa tyle czasu ile potrzebuje dane dziecko! Wówczas cena całej usługi nie ulega zmianie.

 

Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)/terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki i ćwiczeniami koncentracji uwagi

- Specjalistyczne zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu, pisaniu i uczeniu się matematyki

- Specjalistyczne zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (ryzykiem dysleksji, dysleksją, dysortografią, dysgrafią, głęboką dysleksją rozwojową)

- Specjalistyczne zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami arytmetycznymi (ryzykiem dyskalkulii, dyskalkulią, głęboką dyskalkulią), tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w zakresie matematyki

Czas trwania: 50 minut + do 10 minut na konsultację z terapeutą prowadzącym po zajęciach

Cena: 150 PLN

U doktor nauk społecznych w dyscyplinie Pedagogika koszt terapii pedagogicznej wynosi 170 zł.

Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) są to specjalistyczne zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom przez specjalistów. Dedykuje się je przede wszystkim dzieciom i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (tj. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią) oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki (tj. z dyskalkulią). Są one przeznaczone dla uczniów w celu przezwyciężania ich trudności szkolnych, w szczególności w zakresie czytania i pisania. W ich trakcie możemy usprawnić przykładowo grafomotorykę, orientację przestrzenną, percepcję wzrokową i słuchową oraz poprawić koncentrację uwagi. Nasze zajęcia zawsze są prowadzone indywidualnie przez terapeutę pedagogicznego. Zajęcia prowadzimy dla dzieci od piątego roku życia, dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Istnieje możliwość prowadzenia także zintegrowanej terapii pedagogicznej z elementami terapii ręki i ćwiczeń koncentracji uwagi w tej samej cenie. Wynika to z tego, że podstawą naszej działalności jest kompleksowe wsparcie. KOMPLEKSOWE WSPARCIE = EFEKTYWNA POMOC

Każdy program terapii pedagogicznej jest zatwierdzany i monitorowany przez koordynatora ds. modelowego systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się, tj. dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji przyznany dr n. społ. Izabeli Pietrowskiej.

Diagnoza, terapia i konsultacja z zakresu integracji sensorycznej

Konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej

Czas trwania: 50 minut

Cena: 170 PLN

Konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej jest to spotkanie terapeuty integracji sensorycznej z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka (w zależności od potrzeb może uczestniczyć w niej dziecko). Jej celem jest udzielenie rodzicowi/opiekunowi prawnemu odpowiedzi na jego pytania. Podczas niej możemy ustalić wspólny plan wsparcia dziecka w domu, dobrać optymalny plan terapii, przygotować wskazówki do pracy z dzieckiem, przeanalizować przestrzeń dziecka w domu. Na życzenie rodzica terapeuta może także dokonać analizy i interpretacji dokumentacji dziecka (na przykład diagnozy integracji sensorycznej/oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej z poradni psychologiczno-pedagogicznej) oraz zasugerować metody wsparcia ucznia w szkole.

 

Diagnoza integracji sensorycznej (SI) / ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej

Czas trwania: od 50 do 210 minut (+ sporządzenie oceny ok. 2-4 godz. + omówienie wyników z rodzicem do 50 minut)

Cena: 550 PLN (cena obejmuje: przeprowadzenie diagnozy, przygotowanie w ciągu zaledwie 10 dni roboczych - w formie pisemnej - szczegółowej oceny wraz z ewentualnymi zaleceniami do terapii i odnośnie pracy w domu, omówienie wyników diagnozy, możliwość późniejszej konsultacji telefonicznej)

U doktor nauk społecznych w dyscyplinie Pedagogika koszt diagnozy wynosi 800 zł.

Przygotowanie w ciągu 1-2 dni roboczych - w formie pisemnej - szczegółowej oceny wraz z ewentualnymi zaleceniami do terapii i odnośnie pracy w domu jest dodatkowo płatne 200 zł (należy to zgłosić przy zapisie na diagnozę).

Dodatkowo do diagnozy integracji sensorycznej można dobrać za dopłatą skorzystanie z kwestionariusza Conners 3® (wersji dla rodzica), który służy do diagnozy ryzyka ADHD i zaburzeń współwystępujących (cena: 200 PLN).

Fundamentem odpowiedniego wspierania dziecka jest rzetelnie przeprowadzona diagnoza. Diagnoza integracji sensorycznej składa się z dwóch lub trzech spotkań. W badaniu wykorzystuje się odpowiednio dobrane i aktualnie rekomendowane techniki oraz narzędzia. Możemy sprawdzić czy u dziecka zaburzenia integracji sensorycznej. Podczas pierwszego spotkania lub dwóch spotkań przeprowadza się diagnozę z dzieckiem. Równocześnie w trakcie pierwszego spotkania rodzic/opiekun prawny dziecka udziela wywiadu oraz wypełnia odpowiednio dobrane kwestionariusze. Dodatkowo powinien dostarczyć do wglądu dokumentację dziecka (wcześniejszą diagnozę integracji sensorycznej, wyniki badań neurologicznych czy psychiatrycznych itp.), jeśli taką posiada. Analiza dokumentów dziecka jest ważnym elementem diagnozy. Na ostatnim spotkaniu wydaje się ocenę rozwoju procesów integracji sensorycznej w formie papierowej oraz przeprowadza się omówienie przeprowadzonej diagnozy wraz z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. Diagnoza integracji sensorycznej (ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej) na przykład w sytuacji stwierdzenia występowania zaburzeń integracji sensorycznej będzie zawierała konkretne wskazówki do terapii i pracy z dzieckiem w domu. Może także zawierać inne zalecenia. Dla nas liczy się wielowymiarowe wsparcie dziecka oraz jego rodziców/opiekunów prawnych. Istnieje możliwość przeprowadzenia diagnozy również u dzieci i młodzieży (od drugiego do osiemnastego roku życia). Pragniemy zwrócić uwagę, że podano typowy czas przeprowadzania diagnozy. Czas przeprowadzania diagnozy integracji sensorycznej może się wydłużyć lub skrócić, ale zawsze trwa tyle czasu ile potrzebuje dane dziecko! Wówczas cena całej usługi nie ulega zmianie.

Terapia integracji sensorycznej (SI)/Terapia integracji sensorycznej z elementami terapii ręki i zmysłoplastyki
Czas trwani
a: 50 minut + do 10 minut na konsultację z terapeutą prowadzącym po zajęciach

Cena: 150 PLN
Terapia integracji sensorycznej są to specjalistyczne zajęcia realizowane w ramach pomocy udzielanej uczniom przez specjalistów. Są one przeznaczone dla dzieci i młodzieży. W ich trakcie możemy usprawnić przykładowo motorykę małą, motorykę dużą, koordynację wzrokowo-ruchową, reakcje posturalne czy znormalizować funkcjonowanie systemu dotykowego oraz proprioceptywnego poprzez rozwój właściwej percepcji dotykowej. Warto zaznaczyć, że układ przedsionkowy, prioprioceptywny i dotykowy mogą oddziaływać między innymi za czytanie, pisanie, liczenie. Nasze zajęcia przyjmują formę zabawy. Zawsze są prowadzone indywidualnie przez terapeutę integracji sensorycznej przeszkolonego przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej. Istnieje możliwość prowadzenia także zintegrowanej terapii integracji sensorycznej z elementami terapii ręki i zmysłoplastyki w tej samej cenie. Wynika to z tego, że podstawą naszej działalności jest kompleksowe wsparcie. Terapia ręki jest zalecana w sytuacji trudności dziecka z motoryką małą, grafomotoryką, pisaniem, dysgrafią. Zmysłoplastykę można określić jako plastykę z wykorzystaniem wszystkich zmysłów. KOMPLEKSOWE WSPARCIE = EFEKTYWNA POMOC

SENSOMI posiada certyfikat jakości podpisany między innymi przez prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej - SI potwierdzający, że gabinet wyposażony w taki sprzęt to gwarancja terapii prowadzonej na właściwych, sprawdzonych i bezpiecznych produktach.

SENSOMI znajduje się na liście ośrodków, które stosują KATIS. Jest to pierwszy na świecie inteligentny program diagnostyczno-terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi. Ta innowacyjna platforma informatyczna służy do wczesnego diagnozowania i terapii dzieci w wieku 1-4 lat z zaburzeniami integracji sensorycznej.

MOŻESZ NAS ZNALEŹĆ: https://katis.pl/mapa_SI.php

Diagnoza i konsultacje psychologiczne

Konsultacja z psychologiem

Czas trwania: 50 minut 

Cena: 180 PLN

Konsultacja z psychologiem to spotkanie psychologa na przykład z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. Jej celem jest udzielenie rodzicowi/opiekunowi prawnemu odpowiedzi na jego pytania. Podczas niej możemy ustalić wspólny plan wsparcia dziecka w domu, dobrać optymalny plan terapii z psychologiem. Równocześnie nasi doświadczeni psycholodzy oferują wsparcie dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym. Mają doświadczenie w udzielaniu efektywnej pomocy tym, którzy mają na przykład spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualną, niedostosowanie społeczne, dysleksję, ADHD, zachowania opozycyjno-buntownicze. Pomagamy osobom z depresją oraz w niwelowaniu zaburzeń lękowych, budowaniu adekwatnej samooceny. Oferujemy wsparcie rodzicom dorastającej młodzieży. 

Diagnoza psychologiczna

Czas trwania i cena: ustalana indywidualnie w zależności od badanego zakresu

Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy + opracowanie raportu

Czas trwania: od 50 do 120 minut (w zależności od potrzeb)

Cena: 320 PLN (cena obejmuje: przeprowadzenie diagnozy, audiometrię tonalną, wydanie raportu, omówienie wyników diagnozy, możliwość późniejszej konsultacji telefonicznej)

U doktor nauk społecznych w dyscyplinie Pedagogika koszt diagnozy wynosi 370 zł.

Wydanie raportu odbywa się w dniu umówionej diagnozy.

W SENSOMI diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy® są wykonywane z wykorzystaniem SYSTEMU Neuroflow. Należy zaznaczyć, że nie każdy gabinet oferujący tego typu diagnozy posiada ten system. Służy on do wspierania diagnostyki i treningu wyższych funkcji słuchowych. SYSTEM Neuroflow stabilizuje warunki diagnozy oraz monitoruje poziom hałasu w otoczeniu. Diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy prowadzimy dla dzieci od 4 r. ż., młodzieży oraz dorosłych w formie stacjonarnej lub on-line. Diagnozę w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego przeprowadzamy także z wykorzystaniem Platformy diagnostyczno-terapeutycznej APD Medical. Pragniemy zwrócić uwagę, że podano typowy czas przeprowadzania diagnozy. Czas przeprowadzania diagnozy może się wydłużyć lub skrócić, ale zawsze trwa tyle czasu ile potrzebuje dana osoba! Wówczas cena całej usługi nie ulega zmianie. SENSOMI znajduje się na liście ośrodków Neuroflow ATS, które prowadzą profesjonalną diagnozę w kierunku CAPD oraz zindywidualizowaną terapię zaburzeń wyższych funkcji słuchowych, która pozwala na uzyskanie szybkiej poprawy zaburzonych funkcji słuchowych.

MOŻESZ NAS ZNALEŹĆ: https://neuroflow.pl/pl/dla-rodzicow/gdzie-najblizej-wykonac-diagnoze?fbclid=IwAR1kxP4sXqt4W64Jdu2vs2PcuTCB9BmHQAYS0KF7JumSTl-kHWXR_MGqH3k#57.4261428/1.0188800/3/search/sensomi

I etap treningu

Cena: 470 PLN

Terapia dzieci, młodzieży i dorosłych z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego opiera się na treningu słuchowym. Celem tego treningu jest poprawa sprawności wyższych funkcji słuchowych. Dla każdej osoby wybieramy odpowiedni, zindywidualizowany program terapeutyczny uwzględniający dany profil kliniczny. ​Platforma diagnostyczno-terapeutyczna APD Medical umożliwia prowadzenie zindywidualizowanego treningu słuchowego ATS. Ilość etapów treningu niezbędnych do uzyskania poprawy w zakresie przetwarzania słuchowego jest zależna od indywidualnych potrzeb i postępów danej osoby. Ważna jest regularna praca według zaleceń terapeuty!

Diagnoza kontrolna zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy + opracowanie raportu

Czas trwania: od 50 do 120 minut (w zależności od potrzeb)

Cena: 270 PLN (cena obejmuje: przeprowadzenie diagnozy, audiometrię tonalną, wydanie raportu, omówienie wyników diagnozy, możliwość późniejszej konsultacji telefonicznej)

U doktor nauk społecznych w dyscyplinie Pedagogika koszt diagnozy wynosi 300 zł.

Diagnozę w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego przeprowadzamy z wykorzystaniem Platformy diagnostyczno-terapeutycznej APD Medical. Pragniemy zwrócić uwagę, że podano typowy czas przeprowadzania diagnozy. Czas przeprowadzania diagnozy może się wydłużyć lub skrócić, ale zawsze trwa tyle czasu ile potrzebuje dana osoba! Wówczas cena całej usługi nie ulega zmianie.

II etap treningu

Cena: 460 PLN

Terapia dzieci, młodzieży i dorosłych z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego opiera się na treningu słuchowym. Celem tego treningu jest poprawa sprawności wyższych funkcji słuchowych. Dla każdej osoby wybieramy odpowiedni, zindywidualizowany program terapeutyczny uwzględniający dany profil kliniczny. ​Platforma diagnostyczno-terapeutyczna APD Medical umożliwia prowadzenie zindywidualizowanego treningu słuchowego ATS. Ilość etapów treningu niezbędnych do uzyskania poprawy w zakresie przetwarzania słuchowego jest zależna od indywidualnych potrzeb i postępów danej osoby. Ważna jest regularna praca według zaleceń terapeuty!

III etap treningu i każdy następny etap treningu

Cena: 450 PLN

Terapia dzieci, młodzieży i dorosłych z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego opiera się na treningu słuchowym. Celem tego treningu jest poprawa sprawności wyższych funkcji słuchowych. Dla każdej osoby wybieramy odpowiedni, zindywidualizowany program terapeutyczny uwzględniający dany profil kliniczny. ​Platforma diagnostyczno-terapeutyczna APD Medical umożliwia prowadzenie zindywidualizowanego treningu słuchowego ATS. Ilość etapów treningu niezbędnych do uzyskania poprawy w zakresie przetwarzania słuchowego jest zależna od indywidualnych potrzeb i postępów danej osoby. Ważna jest regularna praca według zaleceń terapeuty!

Diagnoza w kierunku ADHD

Czas trwania: zróżnicowany (+ sporządzenie opinii ok. 2-4 godz. + omówienie wyników z rodzicami do 50 minut)

Cena: od 400 do 500 PLN (cena obejmuje: przeprowadzenie diagnozy u dr Izabeli Pietrowskiej, przygotowanie w ciągu zaledwie 10 dni roboczych - w formie pisemnej - szczegółowej opinii wraz z ewentualnymi zaleceniami, omówienie wyników diagnozy, możliwość późniejszej konsultacji telefonicznej)

Przygotowanie w ciągu 1-2 dni roboczych - w formie pisemnej - szczegółowej opinii jest dodatkowo płatne 100 zł (należy to zgłosić przy zapisie na diagnozę).

Fundamentem odpowiedniego wspierania dziecka jest rzetelnie przeprowadzona diagnoza. W badaniu stosuje się CONNERS 3® - Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących. Kwestionariusze są wykorzystywane do diagnozy dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Diagnoza obejmuje różnorodne obszary funkcjonowania dziecka. Dzięki temu umożliwia analizę profilową i dostrzeżenie indywidualnej specyfiki problemów. Może służyć m.in. do badań przesiewowych oraz badań służących dopasowaniu programu terapii do potrzeb danego dziecka. Umożliwia na określenie prawdopodobieństwa występowania ADHD. W skład badania może wchodzić: kwestionariusz w wersji dla nauczyciela (wersja pełna), kwestionariusz dla rodzica (wersja pełna), kwestionariusz do samoopisu (wersja pełna dla grupy wiekowej 8–18 lat). Pełne wersje dają pełniejszy obraz sposobu funkcjonowania i są rekomendowane do zastosowania przy pierwszej diagnozie i kolejnych badaniach służących pełnej ocenie zachodzących zmian. Równoległe wykorzystanie wersji dla rodzica i dla nauczyciela pozwala na porównanie sposobu funkcjonowania dziecka w domu i szkole.

W trakcie pierwszego spotkania rodzic/opiekun prawny dziecka udziela wywiadu oraz wypełnia odpowiednie kwestionariusze. Dodatkowo powinien dostarczyć do wglądu dokumentację dziecka (wcześniejszą opinię psychologiczno-pedagogiczną, opinię o dziecku ze szkoły, wyniki badań neurologicznych czy psychiatrycznych itp.), jeśli taką posiada. Ważna jest również sesja z dzieckiem. Rodzic może zostać poproszony o przekazanie kwestionariusza nauczycielowi dziecka. Na ostatnim spotkaniu wydaje się opinię w formie papierowej oraz przeprowadza się omówienie diagnozy wraz z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. Czas przeprowadzania diagnozy może się wydłużyć lub skrócić, ale zawsze trwa tyle czasu ile potrzebuje dane dziecko! Wówczas cena całej usługi nie ulega zmianie.

Diagnoza Możliwości Intelektualnych – 2 (DMI-2M, DMI-2S)

Czas trwania: od 50 do 120 minut (+ sporządzenie opinii ok. 2-4 godz. + omówienie wyników z rodzicami do 50 minut)

Cena: 200 PLN (cena obejmuje: przeprowadzenie diagnozy u dr Izabeli Pietrowskiej, przygotowanie w ciągu zaledwie 10 dni roboczych - w formie pisemnej - szczegółowej opinii wraz z ewentualnymi zaleceniami dla nauczycieli i odnośnie pracy w domu, omówienie wyników diagnozy, możliwość późniejszej konsultacji telefonicznej)

Przygotowanie w ciągu 1-2 dni roboczych - w formie pisemnej - szczegółowej opinii jest dodatkowo płatne 100 zł (należy to zgłosić przy zapisie na diagnozę).

Fundamentem odpowiedniego wspierania dziecka jest rzetelnie przeprowadzona diagnoza. W badaniu stosuje się testy wykorzystywane do diagnozy dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Służą do diagnozy możliwości intelektualnych dzieci na podstawie sprawności operacji konkretnych. Można je stosować m.in. w celu diagnozy poziomu rozwoju operacji konkretnych jako istotnej przesłanki przy prognozowaniu osiągnięć szkolnych lub wykrywaniu przyczyn trudności w nauce. Podczas dwóch sesji przeprowadza się diagnozę z dzieckiem. Równocześnie w trakcie pierwszego spotkania rodzic/opiekun prawny dziecka udziela wywiadu oraz wypełnia odpowiednie kwestionariusze. Dodatkowo powinien dostarczyć do wglądu dokumentację dziecka (wcześniejszą opinię psychologiczno-pedagogiczną, opinię o dziecku ze szkoły, wyniki badań neurologicznych czy psychiatrycznych itp.), jeśli taką posiada. Na ostatnim spotkaniu wydaje się opinię w formie papierowej oraz przeprowadza się omówienie diagnozy wraz z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. Czas przeprowadzania diagnozy może się wydłużyć lub skrócić, ale zawsze trwa tyle czasu ile potrzebuje dane dziecko! Wówczas cena całej usługi nie ulega zmianie.

Wydawane dokumenty

Pisemna opinia/pisemne wskazówki

Czas oczekiwania na wydanie: do 7 dni roboczych

Cena: 160 PLN

Pisemna opinia może dotyczyć na przykład przedstawienia historii rozpoczęcia współpracy z placówką do chwili wydania dokumentu czy opisu przebiegu terapii odbytych w palcówce przez dziecko. Dodatkowo dokument może zawierać pisemne wskazówki do pracy z dzieckiem w domu i w szkole oraz zaleczenia do diagnozy i terapii. Chcielibyśmy zaznaczyć, że opinia może dotyczyć wyłącznie tego co się działo od początku rozpoczęcia współpracy do czasu jej trwania. Nie wydajemy dedykowanych opinii na potrzeby spraw sądowych i rozwodowych. Opinie dotyczą wyłącznie zakresu objętego specyfiką działania placówki.

Inne istotne informacje:

Specjalne prośby odnośnie dokumentowania przebiegu prowadzonych zajęć są wyceniane indywidualnie.

SUPERWIZJA

Superwizja dla terapeuty pedagogicznego

lub terapeuty integracji sensorycznej

Czas trwania i cena: ustalana indywidualnie w zależności od wybranego zakresu

Oferujemy konsultacje w formie stacjonarnej lub - w uzasadnionych przypadkach - także w formie zdalnej. Konsultacje prowadzimy indywidualnie dla danego terapeuty.

Zakres konsultacji dla terapeuty pedagogicznego:

- diagnoza pedagogiczna - proces diagnostyczny, wyciąganie wniosków i pisanie opinii pedagogicznej,

- terapia pedagogiczna,

- wywiad terapeutyczny,

- planowanie procesu terapii,

- współpraca z rodzicami,

- omówienie indywidualnego przypadku.

Zakres konsultacji dla terapeuty integracji sensorycznej:

- diagnoza integracji sensorycznej / ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej - proces diagnostyczny, wyciąganie wniosków i pisanie ocen rozwoju procesów integracji sensorycznej,

- terapia integracji sensorycznej,

- wywiad terapeutyczny,

- planowanie procesu terapii,

- współpraca z rodzicami,

- omówienie indywidualnego przypadku.
Szybki termin superwizji: napisz do nas!

SZKOLENIA

SZKOLENIA W FORMIE ON-LINE DLA PROFESJONALISTÓW:

 

ORGANIZACJA I UDZIELANIE ZINDYWIDUALIZOWANEJ POMOCY UCZNIOWI Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ W SZKOLE I NA ZAJĘCIACH TERAPII PEDAGOGICZNEJ

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenia stworzone z myślą o profesjonalistach (nauczycielach, pedagogach, psychologach, studentach pedagogiki i psychologii). Podczas naszego szkolenia będziecie Państwo mogli dowiedzieć się m.in.: jaki jest model postępowania i metody organizacji pracy z uczniem z dysleksją w szkole, jak pracować z dziećmi z dysleksją podczas lekcji z różnych przedmiotów, jakie metody pomocy można polecać rodzicom dzieci z dysleksją, oraz na co należy zwrócić uwagę czytając opinię psychologiczno-pedagogiczną. Równocześnie zostaną Państwu przedstawione metody wsparcia tej grupy uczniów, które można wykorzystać również podczas pracy zdalnej. Dodatkowo zostaną zaprezentowane pomoce edukacyjne do pracy z dziećmi z dysleksją rozwojową podczas terapii pedagogicznej podczas pracy stacjonarnej i/lub zdalnej. Ponadto po zakończeniu szkolenia będzie możliwość odbycia konsultacji z osobą prowadzącą szkolenie.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający nabycie przez nich zarówno wiedzy teoretycznej (z zakresu znajomości: charakterystyki dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, symptomów dysleksji na poszczególnych etapach rozwoju, charakterystyki pomocy psychologiczno-pedagogicznej gwarantowanej przez aktualne rozporządzenie uczniom z dysleksją, modelu organizacji i udzielania odpowiednio dostosowanej pomocy dziecku z dysleksją w szkole, modelu wparcia dzieci z dysleksją w domu, modelu analizy
i interpretacji opinii psychologiczno-pedagogicznych), jak i praktycznej (z zakresu umiejętności dokonywania analizy i interpretacji opinii psychologiczno-pedagogicznych uczniów z dysleksją rozwojową oraz dobierania odpowiednich dostosowań edukacyjnych
do możliwości percepcyjnych uczniów z dysleksją rozwojową na poszczególnych przedmiotach szkolnych).

Materiały szkoleniowe będą zawierały następujące informacje: charakterystyka symptomów dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii, metody pracy z uczniem
z dysleksją w szkole, metody pracy w domu z dzieckiem z dysleksją, dostosowania edukacyjne do możliwości percepcyjnych uczniów z dysleksją rozwojową na poszczególnych przedmiotach szkolnych, elementy składowe opinii psychologiczno-pedagogicznej, model dokonywania analizy i interpretacji opinii psychologiczno-pedagogicznej.

Czas trwania: 4 godziny

Całościowy koszt: 99 PLN (w podanej kwocie zostały uwzględnione materiały w wersji elektronicznej dla każdego z uczestników szkolenia oraz wysłanie certyfikatu w formie papierowej)

Trener: dr n. społ. Izabela Pietrowska

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Google Meet.

Obowiązuje zakaz nagrywania szkolenia. Szkolenie będzie dostępne wyłącznie w czasie rzeczywistym. Uczestnik szkolenia w swoim zakresie organizuje na czas trwania szkolenia: komputer/laptop z podłączeniem do internetu oraz głośnikami.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

- Przedstawienie charakterystyki dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii

- Symptomy dysleksji na poszczególnych etapach edukacyjnych

- Charakterystyka pomocy psychologiczno-pedagogicznej gwarantowanej przez aktualne rozporządzenie uczniom z dysleksją

- Przybliżenie trudności szkolnych uczniów z dysleksją

- Model postępowania i metody organizacji pracy z uczniem z dysleksją

- Sposoby dostosowywania wymagań edukacyjnych na różnych przedmiotach dla uczniów z dysleksją rozwojową

- Pomoc rodzicom w organizacji wsparcia ich dzieci z dysleksją

- Omówienie najnowszych narzędzi do diagnozy psychologiczno-pedagogicznej specyficznych zaburzeń w uczeniu się

- Elementy opinii psychologiczno-pedagogicznych

- Model analizy i interpretacji opinii psychologiczno-pedagogicznych

- Doradztwo w zakresie doboru materiałów do pracy z uczniami ryzyka dysleksji i dysleksją podczas pracy stacjonarnej i/lub zdalnej

- Prezentacja pomocy edukacyjnych do pracy z dziećmi z dysleksją rozwojową podczas terapii pedagogicznej podczas pracy stacjonarnej i/lub zdalnej

- Dodatkowa możliwość konsultacji w zakresie poprawnego rozumienia opinii psychologiczno-pedagogicznej dotyczącej diagnozy dysleksji u danego ucznia oraz wsparcie w organizacji i doborze odpowiednio dostosowanej pomocy dla ucznia z danej placówki

Szybki termin szkolenia: napisz do nas

 

CZY MÓJ UCZEŃ MOŻE MIEĆ ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ?

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie stworzone z myślą o profesjonalistach (nauczycielach, pedagogach, psychologach, studentach pedagogiki i psychologii). Podczas naszych warsztatów będziecie Państwo mogli dowiedzieć się m.in.: jakie są symptomy, które mogą świadczyć, że u podopiecznego występują zaburzenia integracji sensorycznej oraz jak dokonać analizy i interpretacji oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej. Równocześnie będzie przestrzeń do omówienia metod pomocy i wsparcia tej grupy podopiecznych. Ponadto po szkoleniu będzie możliwość odbycia konsultacji z prowadzącym szkolenie.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający nabycie przez nich zarówno wiedzy teoretycznej (z zakresu znajomości: elementarnych zagadnień z zakresu integracji sensorycznej, podstawowej charakterystyki objawów zaburzeń integracji sensorycznej, sposobów wsparcia podopiecznego z zaburzeniami integracji sensorycznej w ramach dostępnych możliwości), jak i praktycznej (z zakresu umiejętności dokonywania analizy
i interpretacji diagnozy integracji sensorycznej).

Materiały szkoleniowe będą zawierały następujące informacje: charakterystyka symptomów, które mogą świadczyć o występowaniu u podopiecznego zaburzeń integracji sensorycznej, model pomocy i wsparcia podopiecznych z zaburzeniami integracji sensorycznej, model dokonywania analizy i interpretacji diagnozy integracji sensorycznej.

Czas trwania: 2,5 godziny

Całościowy koszt: 59 PLN (w podanej kwocie zostały uwzględnione materiały w wersji elektronicznej dla każdego z uczestników szkolenia oraz wysłanie certyfikatu w formie papierowej)

Trener: dr n. społ. Izabela Pietrowska

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Google Meet.

Obowiązuje zakaz nagrywania szkolenia. Szkolenie będzie dostępne wyłącznie w czasie rzeczywistym. Uczestnik szkolenia w swoim zakresie organizuje na czas trwania szkolenia: komputer/laptop z podłączeniem do internetu oraz głośnikami.

PROGRAM SZKOLENIA:

- Podstawowe zagadnienia z zakresu integracji sensorycznej

- Charakterystyka zaburzeń integracji sensorycznej

- Czy mój uczeń może mieć zaburzenia integracji sensorycznej?

- Czym się charakteryzuje terapia integracji sensorycznej?

- Prezentacja pomocy użytecznych podczas pracy z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej

- Model analizy i interpretacji diagnozy integracji sensorycznej

- Konsultacje w zakresie poprawnego rozumienia diagnozy integracji sensorycznej danego podopiecznego oraz odpowiednich metod jego wsparcia w danej placówce

- Doradztwo w zakresie organizacji sali do pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej

Szybki termin szkolenia: napisz do nas!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE DLA RODZICÓW:

 

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW DZIECI Z DYSLEKSJĄ

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla rodziców pt. „Praktyczne wskazówki dla rodziców dzieci z dysleksją”. Zostało one zaplanowane z myślą o rodzicach dzieci z dysleksją. Podczas naszego spotkania będziecie Państwo mogli dowiedzieć się m.in.: jakie są objawy dysleksji na różnych etapach rozwoju, jak uczą się dzieci z dysleksją, jak poprawnie organizować ich otoczenie oraz jak pomagać im w odrabianiu lekcji. Ponadto będziecie Państwo mogli uzyskać pomoc w interpretacji diagnozy swojego dziecka oraz zastosowania odpowiednich metod jego wsparcia. Równocześnie będzie przestrzeń do zadawania pytań (na przykład odnośnie tego jak wspierać dzieci z dysleksją w okresie pracy zdalnej).

Czas trwania: 1,5 godziny

Całościowy koszt: 49 PLN

Trener: dr n. społ. Izabela Pietrowska

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Google Meet.

Obowiązuje zakaz nagrywania szkolenia. Szkolenie będzie dostępne wyłącznie w czasie rzeczywistym. Uczestnik szkolenia w swoim zakresie organizuje na czas trwania szkolenia: komputer/laptop z podłączeniem do internetu oraz głośnikami.

Szybki termin szkolenia: napisz do nas!

bottom of page