top of page

ZAPRASZAMY DO PRZECZYTANIA NASZYCH ARTYKUŁÓW
Z SERII KRÓTKO I NA TEMAT

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE PRACOWNIKÓW SENSOMI


Pietrowska I. (2021). Współczesna diagnostyka i terapia dziecka z głęboką dysleksją rozwojową. W: J. Kata, K. Lisowska (red.) Rozwój człowieka we współczesnym świecie. Łódź-Kielce. (s. 113-128). Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph. Współautor: Boruc D.M.

https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Rozwoj_ebook-ktkhzeag.pdf

Pietrowska I. (2020). The characteristics of the functioning of people with Anorexia Nervosa in the context of social change. Rocznik Lubuski, 46 (2), 305-315. Współautor: Boruc D.M.

http://www.roczniklubuski.uz.zgora.pl/wydania/tom_46/RL_T46_2_Boruc_Pietrowska.pdf

 

Pietrowska I. (2020). Zadania rozwojowe człowieka na tle koncepcji Roberta Jamesa Havighursta. W: P. Forma, D. Rajda-Marek, (red.) Współczesne uwarunkowania rozwoju człowieka. Konteksty edukacyjne, społeczne, kulturowe. Łódź-Kielce. (s. 71-82). Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph.

https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Pedagogika_ebook-kgr34ke3.pdf

 

Pietrowska I. (2019). Drugie życie więzienia - organizacja, funkcjonowanie, specyfika.
W: J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część V - Społeczeństwo i rozwój. Poznań. (s. 7-13). Młodzi Naukowcy. Współautor: Boruc D.M.

http://www.mlodzinaukowcy.com/Sierpien-2019,2019.html

 

Pietrowska I. (2019). Efektywne wspieranie dziecka z zaburzenia integracji sensorycznej.
W: J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część VI. Poznań. (s. 91-96). Młodzi Naukowcy. Współautor: Boruc D.M.

http://www.mlodzinaukowcy.com/Sierpien-2019,2019.html

 

Pietrowska I. (2016). Analiza porównawcza praw uczniów i studentów z dysleksją
w Polsce i Wielkiej Brytanii. W: R. Kordonski, O. Struk, D. Kamilewicz-Rucińska,
Ł. Muszyński, J. Ruciński, K. Sygidus (red.), Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania. Tom 3. Lwów-Olsztyn. (s. 356-365). Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki.

https://www.academia.edu/36907326/Rozw%C3%B3j_spo%C5%82eczno%C5%9Bci_mi%C4%99dzynarodowej_przesz%C5%82o%C5%9B%C4%87_oraz_nowe_wyzwania_Tom_3_R._Kordonski_O._Struk_D._Kamilewicz-Ruci%C5%84ska_%C5%81._Muszy%C5%84ski_J._Ruci%C5%84ski_K._Sygidus_red._Lwowski_Uniwersytet_Narodowy_im._Iwana_Franki_Lw%C3%B3w-Olsztyn_2016_376_s

Pietrowska I. (2016). Funkcjonowanie w szkole wyższej studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1 (19), 143-152.

https://wnus.edu.pl/psw/pl/issue/517/article/14881/

 

Pietrowska I. (2015). Recenzja artykułu Johna R. Kirbyego, Roberta Silvestriego, Beth
H. Allingham, Rauna Parrili, Chantal B. La Fave: Strategie uczenia się i podejścia
do nauki studentów z dysleksją. Forum Oświatowe, 27(2), 249-251.

https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/379/275

 

Pietrowska I. (2014). Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Dyskalkulia - diagnoza, terapia i wsparcie edukacyjne. Gdańsk, 28-29 marca 2014. Szkoła Specjalna, 5, 375-378.
https://e-szkolaspecjalna.pl/resources/html/article/details?id=38187

 

WSPÓŁAUTORSTWO PROGRAMU MULTIMEDIALNEGO

Nowatorski program multimedialny KONCENTRACJA UWAGI PRO (klasy 1-8 szkół podstawowych) autorstwa dr Izabeli Pietrowskiej i Marty Badowskiej. 

Ten specjalistyczny program multimedialny zawiera 54 gry w blisko 500 wariantach, które przeznaczone są do terapii i profilaktyki zaburzeń koncentracji uwagi, pamięci oraz procesów uczenia się u uczniów w wieku 6–15 lat, w tym u dzieci i młodzieży z ADHD i ADD. Chętnych do zapoznania się ze szczegółami specjalistycznego programu multimedialnego zapraszamy na niniejszą stronę internetową: 

https://sklep.nowaera.pl/product/pamkoncuwaga-kl-0-3-zest-081331?_ga=2.185283499.389977619.1671827173-340429657.1671827173&fbclid=IwAR14vDtFGUpXbJiKkr64LMXysj4DFaEGLN1xZQrsvB2MwSJNwlgY-ukpezU

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prelekcji na temat programu multimedialnego KONCENTRACJA UWAGI PRO (klasy 1-8 szkół podstawowych). Podczas tej ciekawej prelekcji m.in. wyjaśniono dlaczego gry multimedialne są ważne w terapii zaburzeń koncentracji uwagi.

https://youtu.be/5ADtc6veSHw

bottom of page