top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Centrum Diagnozy, Terapii i Szkoleń SENSOMI Izabela Pietrowska będzie przetwarzać Pani / Pana dane osobowe. Poniższe informacje są przekazywane Pani / Panu zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.         w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1), dalej „RODO”.

 

1. Administrator danych.

Administratorem Pani / Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach  i sposobach ich przetwarzania, jest Centrum Diagnozy, Terapii i Szkoleń SENSOMI Izabela Pietrowska.

2. Dane kontaktowe.

Z Centrum Diagnozy, Terapii i Szkoleń SENSOMI Izabela Pietrowska można się kontaktować w następujący sposób:

 1. listem przesłanym na adres: Aleja Komisji Edukacji Narodowej, nr 15, lok. 67, 02-797 Warszawa,

 2. za pośrednictwem poczty e-mail: sensomi@sensomi.pl, izabela.pietrowska@sensomi.pl

 3. telefonicznie: 534 075 999

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:

 1. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO),

 2. w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Centrum Diagnozy, Terapii i Szkoleń SENSOMI Izabela Pietrowska z mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w celach podatkowych i rachunkowych określonych w tych przepisach (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO),

 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Diagnozy, Terapii i Szkoleń SENSOMI Izabela Pietrowska, takich jak marketing bezpośredni, obrona i dochodzenie roszczeń, cele wewnętrzne związane ze świadczonymi usługami i prowadzeniem działalności gospodarczej, cele archiwalne i dowodowe (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Odbiorcy danych osobowych.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Centrum Diagnozy, Terapii i Szkoleń SENSOMI Izabela Pietrowska:

 1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom Centrum Diagnozy, Terapii i Szkoleń SENSOMI Izabela Pietrowska, którzy będą mieć dostęp do tych danych osobowych w związku  z wykonywaniem powierzonych im obowiązków,

 2. podmiotom przetwarzającym, którym Centrum Diagnozy, Terapii i Szkoleń SENSOMI Izabela Pietrowska zleci czynności wymagające przetwarzania danych osobowych (np. podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe, informatyczne, obsługi płatności),

 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

 4. dostawcom usług informatycznych,

 5. podmiotom, które mogą żądać przekazania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

5. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane:

 1. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – będą przechowywane przez Centrum Diagnozy, Terapii i Szkoleń SENSOMI Izabela Pietrowska do momentu zrealizowania celu w jakim zgoda ta została udzielona lub jej cofnięcia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej,

 2. w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Centrum Diagnozy, Terapii i Szkoleń SENSOMI Izabela Pietrowska z mocy obowiązujących przepisów prawa – będą przechowywane przez Centrum Diagnozy, Terapii i Szkoleń SENSOMI Izabela Pietrowska do momentu wypełnienia tych obowiązków, a także przez czas, w którym przepisy nakazują Centrum Diagnozy, Terapii i Szkoleń SENSOMI Izabela Pietrowska przechowywać te dane,

 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Diagnozy, Terapii i Szkoleń SENSOMI Izabela Pietrowska – będą przechowywane przez Centrum Diagnozy, Terapii i Szkoleń SENSOMI Izabela Pietrowska do momentu istnienia tych interesów lub wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie wystąpią uzasadnione prawnie podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych.

 

6. Przysługujące prawa.

Przysługuje Pani / Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,

 2. prawo sprostowania danych osobowych,

 3. prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 6. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych (w zakresie określonym w Artykule 20 RODO).

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się ze Centrum Diagnozy, Terapii i Szkoleń SENSOMI Izabela Pietrowska (dane kontaktowe Centrum Diagnozy, Terapii i Szkoleń SENSOMI Izabela Pietrowska podano w punkcie 2 powyżej).

 

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli wykorzystanie Pani / Pana danych osobowych nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Centrum Diagnozy, Terapii i Szkoleń SENSOMI Izabela Pietrowska lub realizacji obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, Centrum Diagnozy, Terapii i Szkoleń SENSOMI Izabela Pietrowska może poprosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w określonych celach.

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani / Pan w dowolnym momencie wycofać, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, w których Centrum Diagnozy, Terapii i Szkoleń SENSOMI Izabela Pietrowska przetwarza dane osobowe w oparciu o inną podstawę prawną niż Pani / Pana zgoda.

Aby skorzystać z powyższego prawa należy skontaktować się ze Centrum Diagnozy, Terapii i Szkoleń SENSOMI Izabela Pietrowska (dane kontaktowe Spółki podano w punkcie 2 powyżej).

 

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W związku z przetwarzaniem przez Centrum Diagnozy, Terapii i Szkoleń SENSOMI Izabela Pietrowska Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Informacja dotycząca podania danych osobowych.

Podanie Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania wnioskowanych przez Panią / Pana czynności, a konsekwencją odmowy podania Pani / Pana danych osobowych będzie brak możliwości dokonania wnioskowanych czynności.

bottom of page