top of page

Co to jest dysgrafia?

"Jadwiga Wrońska (2009) uważa, że dysgrafia jest to niski poziom graficzny pisma, który powoduje, że jest ono trudne do czytania lub nieczytelne. Zaburzenia wynikające z dysgrafii „mogą się zmniejszać w wyniku intensywnych ćwiczeń grafomotorycznych. W przypadku braku ćwiczeń nasilają się one wraz z wiekiem, niekiedy aż do zupełnej nieczytelności pisma” (Pawluk-Skrzypek, Onufrejów 2012, s. 70). (...) Dysgrafia może wywrzeć ogromne piętno na życiu każdego człowieka. Osoby z dysgrafią, które przez brak ćwiczeń grafomotorycznych będą pisać nieczytelnie, mogą w konsekwencji mieć obniżoną samoocenę. Powinno się zwrócić uwagę społeczeństwa na konsekwencje wynikające z dysgrafii oraz na fakt, że można starać się im przeciwdziałać."


Czy można pomóc dzieciom i młodzieży z dysgrafią?


Tak! Zaleca się przede wszystkim:

  1. wykonanie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej,

  2. przestrzeganie zaleceń zawartych w opinii psychologiczno-pedagogicznej,

  3. regularne uczęszczanie na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

  4. wdrożenie także terapii ręki,

  5. zachowanie prawidłowej pozycji podczas pisania,

  6. stosowanie odpowiedniego chwytu pisarskiego,

  7. codzienną pracę w domu według wskazówek terapeuty prowadzącego.

Zacytowano fragment artykułu dr Izabeli Pietrowskiej.

Pietrowska I. (2014). Samoocena studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W: K. Heland-Kurzak (red.), Poszukiwania badawcze doktorantów. Konceptualizacja, problematyzacja, operacjonalizacja. (s. 89-100). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.


Bibliografia:

Pawluk-Skrzypek A., Onufrejów A. (2012). Problemy wychowawcze i zaburzenia dzieci w wieku szkolnym – wprowadzenie do problemu, Poradnik dla nauczycieli, Część 1. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR.

Wrońska J. (2009). Dysgrafia a płeć. W: G. Krasowicz-Kupis (red.), Diagnoza dysleksji: najważniejsze problemy. (s. 288–343). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.


Zdjęcia wykonane przez dr Izabelę Pietrowską na początku i w trakcie pracy z uczniem, u którego zdiagnozowano między innymi dysgrafię.Efekty usprawniania motoryki małej w SENSOMI.Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page